Právě probíhají registrace do 2. pololetí!Registrace do letních Gymnathlon Kempů otevřeny »
Právě probíhají registrace do 2. pololetí!
Registrace do letních Gymnathlon Kempů otevřeny »
×
Registrace do Gymnathlon Kempů 2022 otevřeny!
Registrace do Gymnathlon Kempů 2022 otevřeny!
×

INFO K REGISTRACÍM PRO PŘÍŠTÍ SEZÓNU

  • Přihlašování bude spuštěno 1. června 2021.
  • Všem aktuálním účastníkům pošleme včas email s personifikovaným registračním odkazem.
  • Noví zájemci se mohou registrovat po výběru preferovaného kurzu přímo přes náš web.
  • Kdo nevydrží do září, může se zúčastnit našich letních kempů anebo v rámci letní přípravy trénovat podle našich online tréninků ;-)
×

Podmínky sportovního programu Gymnathlon

Kdo program připravuje:
Gymnathlon Praha, z.s., Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4, IČO: 06390803, (dále jen Gymnathlon nebo spolek) je sportovním spolkem (klubem), zajišťuje prostory, trenéry, nábor dětí a celkově organizuje a pořádá jednotlivé sportovní tréninky i celý sportovní program.

Komu je program určen:
Program je určen dětem ve třech věkových kategoriích: (i) od 2,5 do 4 let (ii) od 4 do 6 let a (iii) od 6 do 9 let. Podmínkou účasti je odpovídající zdravotní stav a přiměřená vyspělost dětí. Rodičům (zákonným zástupcům) doporučujeme před přihlášením konzultaci s dětským lékařem. Gymnathlon poskytuje rodičům potřebné informace, aby si udělali představu o charakteru programu, fyzických a dalších předpokladech, které účast dětí předpokládá. Jsou to však rodiče, kdo dítě nejlépe znají a mohou vyžádat doporučení dětského lékaře.

Jak se přihlásit:
Protože nám jde o budování sportovní komunity, která vytvoří dobré prostředí pro sportování a rozvoj dítěte, je podmínkou účasti dítěte v programu členství dítěte v našem spolku a z toho vyplývající zaplacení členského příspěvku, jehož výše je uvedena na přihlášce. Rodič (zákonný zástupce) může přihlásit dítě na webových stránkách Gymnathlonu, kde stačí on-line vyplnit přihlášku na internetovém formuláři. Jejím odkliknutím rodič (zákonný zástupce) potvrzuje závaznost přihlášky a souhlas s těmito podmínkami a stanovami spolku. Gymnathlon následně vyrozumí rodiče emailem, jestli v termínu a místě, který pro účast dítěte zvolili, je pro dítě volné místo. Tímto potvrzením Gymnathlon akceptuje přihlášku za předpokladu, že bude včas uhrazen členský příspěvek. Přihláška dítěte do programu je současně přihláškou dítěte za řádného člena spolku.

Na jak dlouho:
Program je organizován pomocí ročních kurzů a týdenních příměstských kempů. V případě ročních kurzů se koná zpravidla každý týden jedno cvičení (vyjma dnů, na které připadají školní prázdniny, svátky nebo dny pracovního klidu). Dítě může rodič (zákonný zástupce) kdykoliv písemně odhlásit. Již zaplacený členský příspěvek se nevrací.

Kolik to stojí:
Konkrétní náklad za sportovní program = členský příspěvek, je uvedený na elektronické přihlášce v registračním formuláři na www.gymnathlon.cz a pokrývá náklady, které v jednotlivém místě a termínu vznikají Gymnathlonu v souvislosti s pořádáním programu.

Kdo za co odpovídá:
Gymnathlon odpovídá za organizaci programu a jednotlivých cvičení a za odborné vedení dětí trenéry. Po dobu cvičení, tj. od převzetí dítěte do předání dítěte, odpovídá Gymnathlon za dohled trenéra nad dítětem. Přítomnost rodičů (či jiných osob doprovázejících dítě) při cvičení dětí po tuto dobu se nedoporučuje v zájmu maximálního soustředění dětí na cvičení, je však výjimečně možná vždy po předchozí dohodě mezi trenérem a rodičem.
Rodič (zákonný zástupce, popřípadě jiná rodičem či zákonným zástupcem k tomu pověřená osoba) je povinen předat dítě bezprostředně před začátkem cvičení trenérovi a včas bezprostředně po skončení cvičení dítě vyzvednout. Rodič (zákonný zástupce, popřípadě jiná rodičem či zákonným zástupcem k tomu pověřená osoba) je povinen být po dobu cvičení v dosahu na mobilním telefonu, který sdělí trenérovi pro případ, a to pro případ že by nastala situace, kdy bude třeba vyzvednout dítě před skončením cvičení apod.
Rodiče (zákonní zástupci) odpovídají a přihláškou stvrzují, že dítě splňuje potřebné předpoklady pro účast v programu. Je však povinností trenérů Gymnathlonu upozornit rodiče v průběhu programu, jestliže se stane zjevné, že dítě nesplňuje nebo přestává splňovat potřebné předpoklady. Rodiče (zákonní zástupci) nesmí dopustit, aby se konkrétního termínu cvičení účastnilo nemocné nebo zraněné dítě nebo dítě infekční, popřípadě dítě ve stavu (např. psychickém), v němž během cvičení může ohrozit sebe nebo ostatní; v takovém případě rodič (zákonný zástupce) dítě omluví. Gymnathlon si vyhrazuje právo nepřijmout dítě, které nesplňuje shora uvedené předpoklady, do programu nebo odmítnout jeho účast na konkrétním termínu cvičení, a to i v průběhu cvičení. Děkujeme za ohleduplnost, která chrání všechny děti účastnící se programu.

Jaké údaje k tomu potřebujeme znát:
Vedle mobilního telefonu rodiče (zákonného zástupce, popřípadě osoby pověřené doprovodit dítě na cvičení viz výše) potřebujeme znát pouze údaje, které jsou vedené v registračním formuláři na internetových stránkách www.gymnathlon.cz.
Správcem osobních údajů je Gymnathlon Praha, z.s., Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4, IČO: 06390803, email: info@gymnathlon.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu Gymnathlon a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního programu, a to po dobu členství a účasti na programu Gymnathlon. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.

Fotografování a pořizování záznamů ze cvičení:
Případné fotografování nebo pořizování zvukových či obrazových záznamů (videí) ze cvičení je povoleno. Pokud si rodiče (zákonní zástupci) dětí nepřejí, aby takové záznamy byly publikovány, informují organizátora Gymnathlonu.

Informace ke zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Gymnathlon Praha, z.s., Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4, IČO: 06390803, email: info@gymnathlon.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu GYMNATHLON a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního programu, a to po dobu členství a účasti na programu GYMNATHLON. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.

Registrace do kempu

Adresa:

ZŠ Rabasova

Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem
Program:

Gymnathlon KEMP

5-9 let
Podmínkou účasti je dosažení 5 let v momentě nástupu do kempu, výjimku mají děti navštěvující 2. pololetí kurzů Gymnathlon.
Termín:11

18. 7. - 22. 7. 2022

pondělí-pátek
8:00-17:00
Tréninky:

komplexní sportovní průprava

kombinace vnitřního a venkovního programu
Tréninky jsou vedené v souladu s filozofií Gymnathlon s důrazem na maximální prožitek dětí. Náplní je mix atletiky, gymnastiky a pohybových her. Bližší info o programu viz Průběh Gymnathlon Kempu.
Cena:

3990 Kč/týden

(možnost vystavení faktury za účelem čerpání firemních benefitů)
garance vrácení 100% platby v případě nekonání kempu z důvodu COVID-19
Cena zahrnuje celodenní sportovní program, stravování (oběd v restauraci, 2x svačina), pitný režim, hrací plán + motivační samolepky, spoustu zábavy s našimi trenéry :)
Trenéři:

Jana Králová

Vedoucí kempu
jana.kralova@gymnathlon.cz
725 503 519Potvrzuji, že dítě je zdravotně způsobilé k absolvování sportovních tréninků Gymnathlon a že jsem se podrobně seznámil s podmínkami účasti ve sportovním programu Gymnathlon.

Jsem si jako zákonný zástupce dítěte vědom a souhlasím s tím, že osobní údaje vyplněné na kontaktním formuláři budou evidovány spolkem Gymnathlon Praha, z.s., Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4, IČO: 06390803 pro účely nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu Gymnathlon a jeho zákonnými (GDPR).
  • Platba pouze převodem.
  • Po úspěšné registraci zašleme na váš email informace ke kempu a doklad o zaplacení.


Platební podmínky

Storno poplatek při zrušení účasti:
31-60 dní před začátkem kempu - 50% z ceny
0-30 dní před začátkem kempu a v jeho průběhu - 100% z ceny

Doporučujeme uzavřít pojištění storno poplatků u některé z pojišťoven (cca 250 Kč v závislosti na pojišťovně).


Podmínky sportovního programu Gymnathlon| Informace ke zpracování osobních údajů| Kariéra