Registrace do 2. pololetí spuštěny! Zajistěte si poslední volná místa v kurzech!
Registrace do 2. pololetí spuštěny! Zajistěte si poslední volná místa v kurzech!
×
Registrace na Gymnathlon Kempy 2023 spuštěny!
Registrace na Gymnathlon Kempy 2023 spuštěny!
×

INFO K REGISTRACÍM PRO PŘÍŠTÍ SEZÓNU

  • Přihlašování bude spuštěno 1. června 2021.
  • Všem aktuálním účastníkům pošleme včas email s personifikovaným registračním odkazem.
  • Noví zájemci se mohou registrovat po výběru preferovaného kurzu přímo přes náš web.
  • Kdo nevydrží do září, může se zúčastnit našich letních kempů anebo v rámci letní přípravy trénovat podle našich online tréninků ;-)
×

Podmínky sportovního programu Gymnathlon

Kdo program připravuje:
Gymnathlon Praha, z.s., Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4, IČO: 06390803, (dále jen Gymnathlon nebo spolek) je sportovním spolkem (klubem), zajišťuje prostory, trenéry, nábor dětí a celkově organizuje a pořádá jednotlivé sportovní tréninky i celý sportovní program.

Komu je program určen:
Program je určen dětem ve třech věkových kategoriích: (i) od 2,5 do 4 let (ii) od 4 do 6 let a (iii) od 6 do 9 let. Podmínkou účasti je odpovídající zdravotní stav a přiměřená vyspělost dětí. Rodičům (zákonným zástupcům) doporučujeme před přihlášením konzultaci s dětským lékařem. Gymnathlon poskytuje rodičům potřebné informace, aby si udělali představu o charakteru programu, fyzických a dalších předpokladech, které účast dětí předpokládá. Jsou to však rodiče, kdo dítě nejlépe znají a mohou vyžádat doporučení dětského lékaře.

Jak se přihlásit:
Protože nám jde o budování sportovní komunity, která vytvoří dobré prostředí pro sportování a rozvoj dítěte, je podmínkou účasti dítěte v programu členství dítěte v našem spolku a z toho vyplývající zaplacení členského příspěvku, jehož výše je uvedena na přihlášce. Rodič (zákonný zástupce) může přihlásit dítě na webových stránkách Gymnathlonu, kde stačí on-line vyplnit přihlášku na internetovém formuláři. Jejím odkliknutím rodič (zákonný zástupce) potvrzuje závaznost přihlášky a souhlas s těmito podmínkami a stanovami spolku. Gymnathlon následně vyrozumí rodiče emailem, jestli v termínu a místě, který pro účast dítěte zvolili, je pro dítě volné místo. Tímto potvrzením Gymnathlon akceptuje přihlášku za předpokladu, že bude včas uhrazen členský příspěvek. Přihláška dítěte do programu je současně přihláškou dítěte za řádného člena spolku.

Na jak dlouho:
Program je organizován pomocí ročních kurzů a týdenních příměstských kempů. V případě ročních kurzů se koná zpravidla každý týden jedno cvičení (vyjma dnů, na které připadají školní prázdniny, svátky nebo dny pracovního klidu). Dítě může rodič (zákonný zástupce) kdykoliv písemně odhlásit. Již zaplacený členský příspěvek se nevrací.

Kolik to stojí:
Konkrétní náklad za sportovní program = členský příspěvek, je uvedený na elektronické přihlášce v registračním formuláři na www.gymnathlon.cz a pokrývá náklady, které v jednotlivém místě a termínu vznikají Gymnathlonu v souvislosti s pořádáním programu.

Kdo za co odpovídá:
Gymnathlon odpovídá za organizaci programu a jednotlivých cvičení a za odborné vedení dětí trenéry. Po dobu cvičení, tj. od převzetí dítěte do předání dítěte, odpovídá Gymnathlon za dohled trenéra nad dítětem. Přítomnost rodičů (či jiných osob doprovázejících dítě) při cvičení dětí po tuto dobu se nedoporučuje v zájmu maximálního soustředění dětí na cvičení, je však výjimečně možná vždy po předchozí dohodě mezi trenérem a rodičem.
Rodič (zákonný zástupce, popřípadě jiná rodičem či zákonným zástupcem k tomu pověřená osoba) je povinen předat dítě bezprostředně před začátkem cvičení trenérovi a včas bezprostředně po skončení cvičení dítě vyzvednout. Rodič (zákonný zástupce, popřípadě jiná rodičem či zákonným zástupcem k tomu pověřená osoba) je povinen být po dobu cvičení v dosahu na mobilním telefonu, který sdělí trenérovi pro případ, a to pro případ že by nastala situace, kdy bude třeba vyzvednout dítě před skončením cvičení apod.
Rodiče (zákonní zástupci) odpovídají a přihláškou stvrzují, že dítě splňuje potřebné předpoklady pro účast v programu. Je však povinností trenérů Gymnathlonu upozornit rodiče v průběhu programu, jestliže se stane zjevné, že dítě nesplňuje nebo přestává splňovat potřebné předpoklady. Rodiče (zákonní zástupci) nesmí dopustit, aby se konkrétního termínu cvičení účastnilo nemocné nebo zraněné dítě nebo dítě infekční, popřípadě dítě ve stavu (např. psychickém), v němž během cvičení může ohrozit sebe nebo ostatní; v takovém případě rodič (zákonný zástupce) dítě omluví. Gymnathlon si vyhrazuje právo nepřijmout dítě, které nesplňuje shora uvedené předpoklady, do programu nebo odmítnout jeho účast na konkrétním termínu cvičení, a to i v průběhu cvičení. Děkujeme za ohleduplnost, která chrání všechny děti účastnící se programu.

Jaké údaje k tomu potřebujeme znát:
Vedle mobilního telefonu rodiče (zákonného zástupce, popřípadě osoby pověřené doprovodit dítě na cvičení viz výše) potřebujeme znát pouze údaje, které jsou vedené v registračním formuláři na internetových stránkách www.gymnathlon.cz.
Správcem osobních údajů je Gymnathlon Praha, z.s., Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4, IČO: 06390803, email: info@gymnathlon.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu Gymnathlon a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního programu, a to po dobu členství a účasti na programu Gymnathlon. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.

Fotografování a pořizování záznamů ze cvičení:
Případné fotografování nebo pořizování zvukových či obrazových záznamů (videí) ze cvičení je povoleno. Pokud si rodiče (zákonní zástupci) dětí nepřejí, aby takové záznamy byly publikovány, informují organizátora Gymnathlonu.

Informace ke zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Gymnathlon Praha, z.s., Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4, IČO: 06390803, email: info@gymnathlon.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu GYMNATHLON a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního programu, a to po dobu členství a účasti na programu GYMNATHLON. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.

Registrace do kurzu

Adresa:

Komunitní centrum Kostelní Hlavno

Kostelní Hlavno 200, 294 76 Kostelní Hlavno
Program:

Gymnathlon JUNIOR

předškoláci 4–6 let
Podmínkou účasti je dosažení 4 let v den nástupu do kurzu.
Termín:

čtvrtek 16:30 - 17:30

únor - červen 2023
datum první hodiny: 02.02.2023
Tréninky:

16 hodin

1× týdně
Tréninky probíhají uvnitř.
O prázdninách a státních svátcích se tréninky nekonají.
Cena:

2790 Kč/pololetí

garance zábavy a vrácení peněz
Nejste si jistí, zdali je váš sportovec k zapojení do tréninku připravený anebo mu bude program vyhovovat? Nevadí, nic neriskujete. Garantujeme vrácení 100 % platby v případě, že ani po 2. hodině nebude vaše dítě odcházet z tréninku nadšené.
Trenéři:

Zuzana Němečková

Hlavní trenérka
zuzana.nemeckova@gymnathlon.cz
736 245 715

/
Souhlasím jako zákonný zástupce dítěte se vznikem jeho členství ve spolku Gymnathlon Praha, z. s., Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4, IČO 06390803.
Potvrzuji, že dítě je zdravotně způsobilé k absolvování sportovních tréninků Gymnathlon a že jsem se podrobně seznámil s podmínkami účasti ve sportovním programu Gymnathlon.
Souhlasím jako zákonný zástupce s tím, aby osobní údaje vyplněné na kontaktním formuláři byly evidovány spolkem Gymnathlon Praha, z.s., Psohlavců 1756/26d, 147 00 Praha 4, IČO: 06390803 v seznamu členů tohoto spolku v souladu se stanovami spolku a dále pro účely nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu Gymnathlon a jeho zákonnými zástupci (GDPR).
  • Platba kartou či převodem, pokud zbývá v kurzu poslední volné místo, je za účelem rychlého potvrzení registrace možná platba pouze kartou.
  • Po úspěšné registraci zašleme na Váš email informace ke kurzu a doklad o zaplacení, který můžete využít pro čerpání příspěvku od své zdravotní pojišťovny.
  • Přihláška je celoroční s 2 pololetními platbami, při pokračování do 2. pololetí není potřeba se registrovat znovu.
  • Kapacita kurzů je omezená a bez platné registrace není účast na tréninku možná.
  • Připravte svého malého sportovce na první trénink Gymnathlonu.
Podmínky sportovního programu Gymnathlon| Informace ke zpracování osobních údajů| Kariéra