Skip to main content

Registrace pro sezónu 2024/2025 spuštěny!

Podmínky sportovního programu Gymnathlon

Kdo program připravuje:

Asociace Český Gymnathlon, z.s., U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 09068244, (dále jen Gymnathlon nebo spolek) je sportovním spolkem (klubem), zajišťuje prostory, trenéry, nábor dětí a celkově organizuje a pořádá jednotlivé sportovní tréninky i celý sportovní program Gymnathlon.

Komu je program určen:

Program je určen dětem ve čtyřech věkových kategoriích: (I) od 2,5 do 4 let, (II) od 4 do 6 let, (III) od 6 do 9 let a (IV) od 8 do 11 let. Podmínkou účasti je odpovídající zdravotní stav a přiměřená vyspělost dětí. Rodičům (zákonným zástupcům) doporučujeme před přihlášením konzultaci s dětským lékařem. Gymnathlon poskytuje rodičům potřebné informace, aby si udělali představu o charakteru programu, fyzických a dalších předpokladech, které účast dětí předpokládá. Jsou to však rodiče, kdo dítě nejlépe znají a mohou vyžádat doporučení dětského lékaře.

Jak se přihlásit:

Protože nám jde o budování sportovní komunity, která vytváří dobré prostředí pro sportování a rozvoj dítěte, je podmínkou účasti dítěte v programu členství dítěte v našem spolku a z toho vyplývající zaplacení členského příspěvku, jehož výše je uvedena na přihlášce. Rodič (zákonný zástupce) může přihlásit dítě na webových stránkách Gymnathlonu, kde stačí on-line vyplnit přihlášku na internetovém formuláři. Jejím odkliknutím rodič (zákonný zástupce) potvrzuje závaznost přihlášky a souhlas s těmito podmínkami a stanovami spolku. Gymnathlon následně vyrozumí rodiče emailem, jestli v termínu a místě, který pro účast dítěte zvolili, je pro dítě volné místo. Tímto potvrzením Gymnathlon akceptuje přihlášku za předpokladu, že bude včas uhrazen členský příspěvek. Přihláška dítěte do programu je současně přihláškou dítěte za řádného člena spolku.

Na jak dlouho:

Program je organizován pomocí ročních kurzů a týdenních příměstských kempů. V případě ročních kurzů se koná zpravidla každý týden jedno cvičení (vyjma dnů, na které připadají školní prázdniny, svátky nebo dny pracovního klidu).

Kolik to stojí:

Konkrétní náklad za sportovní kurz = členský příspěvek, je uveden na elektronické přihlášce v registračním formuláři na www.gymnathlon.cz a pokrývá náklady, které v jednotlivém místě a termínu vznikají Gymnathlonu v souvislosti s pořádáním programu.

Storno podmínky:

Dítě může rodič (zákonný zástupce) kdykoliv odhlásit. Vrácená částka členského příspěvku se počítá dle následujících pravidel:

  • odhlášení do 72 hodin po 1. tréninku - vráceno 100% zaplacené částky
  • odhlášení do 72 hodin po 2. tréninku - vráceno 85% zaplacené částky
  • odhlášení do 72 hodin po 3. tréninku - vráceno 70% zaplacené částky
  • odhlášení do 72 hodin po 4. tréninku - vráceno 50% zaplacené částky
  • odhlášení po uplynutí 72 hodin po 4. tréninku - vráceno 0% zaplacené částky

Pro určení výše vrácené částky je určující počet proběhlých tréninků od přihlášení účastníka do kurzu bez ohledu na to, jestli se jich zúčastnil. Pokud se účastník přihlásí do probíhajícího kurzu, za první tréninkovou jednotku se počítá první tréninková jednotka, která se uskuteční po registraci.

Kdo za co odpovídá:

Gymnathlon odpovídá za organizaci programu a jednotlivých kurzů, tréninků a za odborné vedení dětí trenéry. Po dobu cvičení, tj. od převzetí dítěte do předání dítěte, odpovídá Gymnathlon za dohled trenéra nad dítětem. Přítomnost rodičů (či jiných osob doprovázejících dítě) při cvičení dětí po tuto dobu se nedoporučuje v zájmu maximálního soustředění dětí na cvičení, je však výjimečně možná vždy po předchozí dohodě mezi trenérem a rodičem.

Rodič (zákonný zástupce, popřípadě jiná rodičem či zákonným zástupcem k tomu pověřená osoba) je povinen předat dítě bezprostředně před začátkem cvičení trenérovi a včas bezprostředně po skončení cvičení dítě vyzvednout. Rodič (zákonný zástupce, popřípadě jiná rodičem či zákonným zástupcem k tomu pověřená osoba) je povinen být po dobu cvičení v dosahu na mobilním telefonu, který vyplnil v on-line přihlášce, a to pro případ, že by nastala situace, kdy bude třeba vyzvednout dítě před skončením cvičení apod.

Rodiče (zákonní zástupci) odpovídají a přihláškou stvrzují, že dítě splňuje potřebné předpoklady pro účast v programu. Je však povinností trenérů Gymnathlonu upozornit rodiče v průběhu programu, jestliže se stane zjevné, že dítě nesplňuje nebo přestane splňovat potřebné předpoklady. Rodiče (zákonní zástupci) nesmí dopustit, aby se konkrétního termínu cvičení zúčastnilo nemocné nebo zraněné dítě nebo dítě infekční, popřípadě dítě ve stavu (např. psychickém), v němž během cvičení může ohrozit sebe nebo ostatní; v takovém případě rodič (zákonný zástupce) dítě omluví. Gymnathlon si vyhrazuje právo nepřijmout dítě, které nesplňuje shora uvedené předpoklady, do programu nebo odmítnout jeho účast na konkrétním termínu cvičení, a to i v průběhu cvičení.

Děkujeme za ohleduplnost, která chrání všechny děti účastnící se programu.

Jaké údaje k tomu potřebujeme znát:

Vedle mobilního telefonu rodiče (zákonného zástupce, popřípadě osoby pověřené doprovodit dítě na cvičení viz výše) potřebujeme znát pouze údaje, které jsou vedené v registračním formuláři na internetových stránkách www.gymnathlon.cz.
Správcem osobních údajů je Asociace Český Gymnathlon, z.s., U Pergamenky 1511/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 09068244, email: info@gymnathlon.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu Gymnathlon a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního programu, a to po dobu členství a účasti na programu Gymnathlon. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.

Fotografování a pořizování záznamů ze cvičení:

Případné fotografování nebo pořizování zvukových či obrazových záznamů (videí) ze cvičení je povoleno. Pokud si rodiče (zákonní zástupci) dětí nepřejí, aby takové záznamy byly publikovány, informují organizátora Gymnathlonu.